آمار نظرات
آيا با خدمات سازمان نقشه برداری کشور آشنايی داريد؟
بله
% ۲۱.۹
اندکی
% ۲۱.۴
خير
% ۵۶.۷

نظرسنجی های قبلی