آمار نظرات
آيا با خدمات سازمان نقشه برداری کشور آشنايی داريد؟
بله
% ۲۲.۷
اندکی
% ۱۶.۴
خير
% ۶۰.۹