plus
reset
minus
plus
minus
 
گروه پژوهش و توسعه
سخنرانی تحت عنوان "کاربردهای نوین تجاری شده سنجش از دور در منابع طبیعی و کشاورزی به کمک هوش مصنوعی در ایران"
۵ تير ۱۳۹۶ ۱۴:۳۹